Sound Bath / Sound Healing Session

Klankbad Sessie 7fbdab8d-18be-4fb4-85b8-ee130192d7c4

(for english version, see below)

Een klankbad is een diep ontspannende ervaring die je kan meenemen op een reis van diepe ontspanning, genezing en zelfontdekking door je onder te dompelen in prachtige geluiden en vibraties die genezend zijn voor je lichaam, geest en ziel. Deze trillingen kunnen je lichaam en geest weer op één lijn brengen.
Tijdens een klankbad ervaar je diepe ontspanning en een diep gevoel van rust en welzijn.

Voorafgaand aan het klankbad beginnen we met eenvoudige en gemakkelijke stretches om alle spanning uit je lichaam te halen, gevolgd door een korte begeleide meditatie om je lichaam en geest voor te bereiden op de hoofdervaring. Je ervaart de ontspannende en genezende kracht van gongs, Tibetaanse klankschalen, kristallen klankschalen, kristallen piramides, oceaantrommels, koshi-klokkenspel en meer!

De ontspannende frequenties en trillingen zullen al je stress, spanning en zorgen wegspoelen. Het enige wat je hoeft te doen is daar te gaan liggen en de genezende geluiden en trillingen over je heen te laten spoelen. Tijdens het Soundbad lig je op een yogamat met een kleine handdoek op je ogen. Indien nodig kan je een kussen onder je hoofd of een bolster onder je knieën gebruiken.

Zorg dat je goed gehydrateerd bent en eet licht voor het klankbad sessie. Draag losse comfortabele kleding!

Hoe een klankbad ons lichaam kan beïnvloeden en gunstig kan zijn voor ons welzijn

Meedoen in een klankbad is een holistische benadering van ontspanning en genezing. Alles in het heelal, inclusief ons lichaam, bestaat uit energie. Alle energie is in een constante staat van vibratie. Alles wat trilt produceert een frequentie en dus een geluid. Elk orgaan en elke cel in ons lichaam trilt op een bepaalde frequentie en produceert zijn eigen unieke geluid. Water is een krachtige drager voor geluid en trillingen. Aangezien het menselijk lichaam voor meer dan 70% uit water bestaat, kunnen geluid en trillingen ons op cellulair niveau beïnvloeden. Enkele voordelen van regelmatige geluidsbaden zijn:

• Vermindert stress.
• Diepe ontspanning.
• Vermindert angst.
• Verlaagt de bloeddruk.
• Diepere slaap.
• Brengt beide hersenhelften in evenwicht.
• Wekt een meditatieve staat op.
• Cellen krijgen een sonische massage.
• Reinigt negatieve energie en emoties.
• Helpt om verbinding te maken met je hogere zelf.
• Verhoogt de vitale energiestroom, creativiteit, intuïtie en motivatie.
• Verwijdert blokkades en gifstoffen.
• Versterkt het immuunsysteem.

Wanneer ; vrijdag 25 maart 2022 19:30
Docente ; Mina Biparva
Deelnamekosten ; € 35,-
Aanmelden via info@studiosaffrie.nl

English version b99593e9-c408-4df3-9530-70f5e324fdb9

Sound Bath/ Sound Healing Session

A sound bath is a deeply relaxing experience which can take you on a journey of deep relaxation, healing and self discovery by immersing you in beautiful sounds and vibrations that are healing for your body, mind and spirit. These vibrations can tune your body, mind back into alignment.
During a sound bath you will experience deep relaxation and a profound sense of peace and well-being.

Before the sound bath we begin with simple and easy sited stretches to take away any tension from your body, following by a short guided-meditation to prepare your body and mind for the main experience. You will experience the relaxing and healing power of gongs, Tibetan singing bowls, crystal singing bowls, crystal pyramids, ocean drums , koshi chimes and more!

The relaxing frequencies and vibrations will wash away all your stress, tension, and cares. All you have to do is lie there and allow the healing sounds and vibrations to wash over you. During the Sound bath you will lie on a yoga mat with a small towel covering your eyes. If you need you can use a cushion under your head or a bolster under your knees.

Make sure you are well hydrated and eat light before the sound bath. Wear loose comfortable clothes!

How sound bath can affect our body and be amazingly beneficial to our well being

Taking a sound bath is taking a holistic approach to relaxation and healing
Everything in the Universe, including our body, is composed of energy. All energy is in a constant state of vibration. Everything that vibrates produces a frequency and therefore a sound. Every organ and every cell in our body vibrates at a particular frequency and produces its own unique sound. Water is a powerful carrier for sound and vibration. As the human body is made up of over 70% water, sound and vibration can effect us at a cellular level. Some of the benefits of having regular sound baths are as follows:

• Reduces Stress.
• Promotes deep relaxation.
• Reduces anxiety.
• Lowers blood pressure.
• Promotes deeper sleep.
• Balances both hemispheres of the brain.
• Induces a meditative state.
• Cells receive a sonic massage.
• Cleanses negative energy and emotions.
• Helps to connect with your higher self.
• Increases vital energy flow, creativity, intuition and motivation.
• Removes blockages and toxins.
• Strengthens the immune system.

Date ; friday march 25 2022 19:30
Teacher ; Mina Biparva
Costs ; € 35,-
Register via info@studiosaffrie.nl

Geef eens een cadeaubon voor Yoga of een Sportmassage

Lees alles over nieuwe lessen, workshops en activiteiten!

Bekijk hier het overzicht van alle vakanties voor 2023